WALING
advocatenkantoor

Milieustrafrecht

Het milieustrafrecht is een bijzonder rechtsgebied dat specialistische kennis vereist.

Overtreding van de voorschriften die bij of krachtens de  verschillende milieuwetten, zoals de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Meststoffenwet, de Waterwet, de Kernenergiewet etc., zijn gesteld, is ingevolge de Wet op de economische delicten met straf bedreigd.

In milieustrafzaken wordt regelmatig vervolgd voor delicten als  handelen zonder vergunning,  handelen in strijd met vergunningsvoorschriften en met voorschriften gesteld bij AMvB of bij andere nadere regelingen. Indien van een milieuverontreiniging gevaar voor de openbare gezondheid te duchten is geweest, komen in milieustrafzaken ook de milieustrafbepalingen uit het Wetboek van Strafrecht in beeld. In milieustrafzaken worden bovendien zeer regelmatig meer algemene delicten uit het Wetboek van Strafrecht ten laste gelegd, zoals valsheid in geschrifte, oplichting, deelneming aan een organisatie die het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft etc..

Bij valsheid in geschrift kan worden gedacht aan verdenkingen ter zake van valselijk opmaken van allerlei schriftelijke documenten die in het milieurecht verplicht zijn voorgeschreven, zoals de verplichting voor ontdoeners, inzamelaars en ontvangers van bedrijfs- en gevaarlijk afval om zorg te dragen voor juiste begeleidingsbrieven, voor juiste melding van de aard en eigenschappen van de betreffende afvalstoffen, juiste ontvangstbevestigingen, juiste registratie van de verschillende transporten etc.

Het Europese recht is belangrijk voor het milieustrafrecht. Ingevolge de Wet milieubeheer is het bijvoorbeeld in Nederland verboden om te handelen in strijd met belangrijke voorschriften uit de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Bovendien zijn veel Nederlandse milieuvoorschriften het gevolg van de omzetting van Europese richtlijnen in het Nederlandse recht. Daardoor is de inhoud van die richtlijnen van belang voor de interpretatie van die voorschriften en de reikwijdte ervan.

Advocatenkantoor Waling is op het terrein  van het milieustrafrecht gespecialiseerd. Dr. mr. Cornélie Waling is magna cum laude gepromoveerd op een proefschrift over dit onderwerp, heeft hierover boeken en artikelen gepubliceerd en treedt op als docent op dit vakgebied. Zij beschikt over jarenlange ervaring met bijstand in milieustrafzaken aan ondernemingen, overheden en hun bestuurders.

Voor meer informatie: 070-3108686

Publicaties:

Interviews: